Vitis Advies en jouw gegevens

Wij respecteren jouw privacy en verwerken zo min mogelijk gegevens. Hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan leggen we graag aan je uit.

Deskundigheid, transparantie en vertrouwen zijn belangrijke pijlers van de dienstverlening van Vitis Advies. Wij houden ons bezig met adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten op van  het gebied van particuliere en zakelijke verzekeringen, hypotheken (hypothecair krediet) en (bedrijfs) financieringen. Wanneer je met ons zaken doet of gewoon je aan het oriënteren bent op een van onze websites, wil je geen pottenkijkers. Geen gekke partijen die zien wat je surfgedrag is. Of een stap erger: partijen die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Dat willen wij ook niet. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden. Precies zoals de wet het ons voorschrijft.

Wij vinden het dan ook belangrijk om je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij je hierover.

Wie is verantwoordelijk?

Vitis Advies is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Gildeweg 12 – 7, 2632 BA  Nootdorp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27304699. Telefonisch kunt je ons bereiken op 015 – 310 01 76, per e-mail via info@vitisadvies.nl. Onze algemene website is https://vitisadvies.nl en is beveiligd met een SSL-certificaat.

Wat is verwerken?

Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van je gegevens uit onze administratie.

Welke persoonsgegevens verwerkt  Vitis Advies van je?

 • Je contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Je identificatiegegevens (zoals: Paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen)
 • Je financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer)
 • Gevoelige categorieën van persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude , BSN en andere identificatienummers van de overheid)
 • Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens)
 • Contactmomenten (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen en wat je op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals Facebook en Twitter)

 Welke geldige reden (grondslag) voor verwerking heeft Vitis Advies?

 • Voor het afsluiten en de uitvoering van de (lening) overeenkomst hebben wij gegevens van je nodig.
 • Om te voldoen aan een wettelijke plicht. Wetten die ons verplichten je gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) .
 • Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Vitis Advies of van een derde, behalve wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld voor:

de bescherming van jouw en onze eigendommen en gegevens en die van anderen, de bescherming van onze eigen financiële positie en het belang van andere klanten te beschermen, marketing, uitvoering van een efficiënte administratie zoals het centraliseren of vervangen van systemen, het gebruik maken van dienstverleners, de veiligheid van systemen en netwerken, het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Ook iemand anders kan een gerechtvaardigd belang hebben waarvoor wij je gegevens moeten gebruiken.

 • Met jouw toestemming, waar je die hebt gegeven, die je kunt intrekken.

Waarvoor gebruikt Vitis Advies je persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor je op een rij:

 • als wij hiertoe wettelijke verplicht zijn en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen.
 • om jouw en onze belangen te beschermen zodat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en –onderzoek, waarvoor wij onder andere incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten en internet raadplegen. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, en zo nodig bij je te verifiëren. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.
 • om een overeenkomst met je te kunnen aangaan en uitvoeren, je dus producten en diensten te kunnen leveren. Zonder jouw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld je niet adviseren bij het sluiten van een verzekering, hypotheek of financiering.
 • om jouw en onze risico’s te beoordelen
 • voor promotie- marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwproduct dat interessant voor je kan zijn
 • voor onderzoek en statistische analyses, om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren.
 • voor klanttevredenheidsonderzoek en voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als je een vraag, opmerking of klacht hebt.
 • Wij mogen jouw gegevens met derden delen voor interne administratieve doelen of om de dienstverlening aan je te verbeteren. Of omdat de wet zegt dat het moet. Zo kunnen we een completer beeld krijgen van jouw financiële situatie.

 Wat als Vitis Advies geen gegevens van je krijgt?

Wij hebben gegevens van je nodig om je te kunnen adviseren bij het sluiten van een verzekering, hypotheek of financiering. Wil je deze gegevens niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet of omdat we ze simpelweg nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, dan kunnen wij bij gebrek aan de gevraagde gegevens helaas geen opdracht tot dienstverlening met je aangaan of dan moeten we een lopende overeenkomst met je beëindigen. Wil je dat wij je gegevens uit onze systemen verwijderen? Dat is dat voor de verplichte gegevens helaas niet mogelijk. Die hebben we nodig. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang van Vitis Advies.

Van wie krijgt Vitis Advies jouw gegevens en aan welke anderen geven we die?

Wij gebruiken ook gegevens over je die we niet van je zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van je partner, uit openbare bronnen, geldverstrekkers of verzekeringsmaatschappijen. Verder gebruiken we jouw persoonsgegevens voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen zoals je werkgever of UWV, leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van jouw hypotheek, zoals hypotheekverstrekkers, of IT bedrijven en datacenters .

Soms is het nodig jouw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot jouw gegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat jouw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Wij delen je gegevens niet met derden voor hun marketing – of verkoop activiteiten.

Hoe beschermt Vitis Advies persoonsgegevens?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook verder doen we ons uiterste best om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen. Ook onze medewerkers en die van onze leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Om deze bescherming te realiseren heeft Vitis Advies een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.

 

 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren je gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

 

Wat doen wij met gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd.

 

Welke wetten en regelingen zijn van toepassing? Onder andere:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • Telecommunicatiewet

 

Welke rechten heb je?

 • Inzage: Je hebt het recht op inzage van jouwpersoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na jouwverzoek aan ons inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken.
 • Correctie: Je kunt ons vragen om onjuistheden in jouwpersoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Verwijderen: Je kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat je hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van jouwpersoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen verwerking: Als je bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van jouwpersoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen.
 • Beperken van verwerking: Je kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door je wordt betwist.
 • Overdraagbaarheid: Je kunt ons vragen om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd opslaan, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij. Dat heet ‘data portabiliteit’
 • Intrekking toestemming: Waar je toestemming hebt gegeven om jouwpersoonsgegevens te gebruiken kunt jouw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.
 • Een klacht indienen: Je kunt een klacht over de verwerking van jouwpersoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bepaalde rechten kun je niet in alle gevallen uitoefenen, omdat bij de uitoefening van deze rechten er uitzonderingen van toepassing kunnen zijn.

 

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen? Vraag of klacht?

Voor de uitoefening van je rechten of als je onverhoopt klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je altijd contact met ons opnemen door

een e-mail te sturen naar info@vitisadvies.nl. Stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee en wil je jouw BSN en pasfoto alstublieft onleesbaar maken. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van je mail. Of te bellen met 015 – 310 01 76. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kun je je uiteraard altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens .

Het gebruik van Vitisadvies.nl

Als je onze website vitisadvies.nl bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor je meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen.

Cookie policy

Wanneer je onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een cookie om je automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om je persoonlijk te identificeren. Je kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van jouw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van jouw browser. Een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt Voor het verzamelen van bezoekersgegevens maken wij onder andere gebruik van Google Analytics, gebruik van cookies om Vitis Advies te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Vitis Advies en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van je vragen en de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen je daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat je geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je hierop ook via onze website attent maken.